Edictes

Exercici: 2024 Bop: 24-0 Edicte: 808 CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS - Aprovació definitiva del Projecte millora decantació i recirculació de fangs EDAR Sant Pau de Segúries
Exercici: 2024 Bop: 19-0 Edicte: 510 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Informació pública de l'acord d'adhesió al Consorci per la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya (CONGIAC), aprovació dels estatuts i la forma de gestió
Exercici: 2023 Bop: 248-0 Edicte: 11423 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2024
Exercici: 2023 Bop: 244-0 Edicte: 10790 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Informació pública del pressupost per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 229-0 Edicte: 10112 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Aprovació de les bases i la convocatòria per a la provisió per mobilitat interadministrativa entre funcionaris de carrera del grup A1, per ocupar una plaça de tècnic d'administració especial jurista
Exercici: 2023 Bop: 223-0 Edicte: 9698 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Cartipàs Municipal del mandat 2023-2027
Exercici: 2023 Bop: 221-0 Edicte: 9605 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Aprovació de la modificació de la Plantilla de personal de 2023
Exercici: 2023 Bop: 220-0 Edicte: 9696 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació 2023
Exercici: 2023 Bop: 216-0 Edicte: 9607 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Informació pública de la modificació de les ordenances fiscals per a 2024
Exercici: 2023 Bop: 198-0 Edicte: 8455 CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA - Aprovació i formalització del conveni marc de col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Pau de Segúries en el projecte Secrets de les Vies Verdes