Perfil de contractant

L’Ajuntament de Sant Pau de Segúries, com a ens públic que realitza contractacions i d’acord amb el que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, difon mitjançant Internet el seu perfil de contractant. En aquest perfil s’inclouen les licitacions obertes o en curs, les licitacions previstes, els contractes adjudicats i la informació general de l’òrgan de contractació.

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=5261099

 

LICITACIONS EN CURS

 

 

LICITACIONS FINALITZADES

Licitació del concurs d’obra de reparació del Pont de la Palanqueta

5 Anunci BOP ETAULER i Portal

4 Plec concurs Pont Palanqueta

Accès al projecte d’obra

 

Licitació del concurs d’obra d’Adequació del Centre Cívic el Molí

Anunci licitació Sala Molí

Plec contracte obert el Molí

Projecte: Centre Cívic el Moli-Sant Pau de Segúries-2016

Aclariment a la fòrmula de càlcul millor oferta

Acta obertura sobre A qualificació

Acta obertura sobre B (criteris no avaluables econòmicament)

Acta obertura sobre C (criteris automàtic)

Anunci adjudicació concurs obra el Molí BOP

 

Adjudicació de les obres d’instal·lació del telecontrol del dipòsit d’aigua de la Ral 

Adjudicació de les obres d’instal·lació de reguladors de flux lluminós a l’enllumenat públic 

Aprovació de les bases reguladores de la prestació directa del servei de casal d’estiu municipal

Licitació Aprofitaments Forestals 2011

 

Obra: Soterrament de contenidors

 

Obra: Reparació de la xarxa de Clavegueram de les façanes del riu Ter

 • Anunci(format PDF)
 • Plec de clàusules particulars(format PDF)
 • Prescripcions tècniques(format PDF)
 • Adjudicació provisional (format PDF)
 • Adjudicació definitiva (format PDF)

 

Obra: Reforma per a local cultural a l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries

 • Plec de clàusules administratives(format PDF)
 • Prescripcions tècniques(format PDF)
 • Adjudicació provisional (format PDF)
 • Adjudicació definitiva(format PDF)

 

Concessió de l’explotació del servei públic de residència geriàtrica municipal

 • Anunci(format PDF)
 • Plec de clàusules administratives(format PDF)
 • Plec de prescripcions tècniques(format PDF)
 • Mesa de contractació (format PDF)
 • Adjudicació (format PDF)

 

Obra: Urbanització dels carrers Faig, Coll Salarca i Avets

– Anunci(format PDF)

– Plec de Clàusules administratives particulars(format PDF)

– Plec de condicions tècniques(format PDF)

– Adjudicació provisional(format PDF)

Adjudicació definitiva (format PDF)

 

Obra: Substitució de coberta de l’edifici de l’ajuntament de Sant Pau de Segúries

Plec de clàusules administratives (format PDF)

Prescripcions tècniques (format PDF)

Adjudicació provisional (format PDF)

Adjudicació defintiva (format PDF)

 

Obra: Servei públic de titularitat municipal de residència geriàtrica

– Establiment del servei(format PDF)

– Reglament regulador(format PDF)