Perfil de contractant

L’Ajuntament de Sant Pau de Segúries, com a ens públic que realitza contractacions i d’acord amb el que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, difon mitjançant Internet el seu perfil de contractant. En aquest perfil s’inclouen les licitacions obertes o en curs, les licitacions previstes, els contractes adjudicats i la informació general de l’òrgan de contractació.

Perfil de contractant


LICITACIONS EN CURS


LICITACIONS FINALITZADES

Licitació del concurs d’obra de reparació del Pont de la Palanqueta

Licitació del concurs d’obra d’Adequació del Centre Cívic el Molí

Adjudicació de les obres d’instal·lació del telecontrol del dipòsit d’aigua de la Ral 

Adjudicació de les obres d’instal·lació de reguladors de flux lluminós a l’enllumenat públic 

Aprovació de les bases reguladores de la prestació directa del servei de casal d’estiu municipal

Licitació Aprofitaments Forestals 2011

Obra: Soterrament de contenidors

Obra: Reparació de la xarxa de Clavegueram de les façanes del riu Ter

 • Anunci
 • Plec de clàusules particulars
 • Prescripcions tècniques
 • Adjudicació provisional
 • Adjudicació definitiva

Obra: Reforma per a local cultural a l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries

 • Plec de clàusules administratives
 • Prescripcions tècniques
 • Adjudicació provisional
 • Adjudicació definitiva

Concessió de l’explotació del servei públic de residència geriàtrica municipal

 • Anunci
 • Plec de clàusules administratives
 • Plec de prescripcions tècniques
 • Mesa de contractació
 • Adjudicació

Obra: Urbanització dels carrers Faig, Coll Salarca i Avets

 • Anunci
 • Plec de Clàusules administratives particulars
 • Plec de condicions tècniques
 • Adjudicació provisional
 • Adjudicació definitiva

Obra: Substitució de coberta de l’edifici de l’ajuntament de Sant Pau de Segúries

 • Plec de clàusules administratives
 • Prescripcions tècniques
 • Adjudicació provisional
 • Adjudicació definitiva

Obra: Servei públic de titularitat municipal de residència geriàtrica

 • Establiment del servei
 • Reglament regulador